Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY HOTOVÉ WEBY

(www.hotove-weby.cz)

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Provozovatel: Vladimír Židek, IČO: 07600747, Jenišovice 5, 276 01 Býkev, dále jako „Provozovatel“
1.2. Objednavatel: Objednavatelem služeb může být fyzická nebo právnická osoba, které Provozovatel poskytuje služby na základě objednávky nebo smlouvy, dle těchto podmínek, dále jako „Objednavatel“
1.3. Všeobecné obchodní podmínky: Všeobecné obchodní podmínky, dále jako „VOP“

2. Vymezení pojmů

2.1. Podmínkami se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky
2.2. VOP definují obchodní vztah mezi Provozovatelem a Objednavatelem. V souladu s nimi Provozovatel poskytuje/poskytne Objednavateli (na základě objednávky nebo smlouvy) služby za podmínek definovaných v konkrétní objednávce či smlouvě.

3. Objednávka – Smlouva

3.1. E-mailová zpráva, z níž zřetelně vyplývá požadavek na objednání konkrétní služby, může být rovněž považována za E-mailovou závaznou objednávku bez dalšího potvrzení Objednavatele.
3.2. Smlouva se uzavírá písemně, elektronicky formou e-mailu, ústně nebo na základě objednávky Objednavatele.
3.3. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy Provozovatel akceptuje Objednávku zaslanou Objednavatelem.
3.4. Objednavatel souhlasí s tím, že Provozovatel zprovozní a nainstaluje vybraný hotový web na doménu uvedenou v objednávce maximálně do 7 pracovních dnů od obdržení a připsání platby na bankovní účet uveden na faktuře.
3.5. Zákazník potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že jde z jeho strany o dobrovolné poskytnutí údajů.
3.6. Objednavatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy.
3.7. Objednavatel bere na vědomí, že Provozovatel není povinen uzavřít smlouvu nebo přijmout objednávku a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu včetně VOP.

4. Pravidla pro obsah

4.1. Objednavatel nesmí provozovat Závadný obsah.
4.2. Objednavatel nese odpovědnost za publikovaný obsah jeho webových stránek (porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodní firmě, autorských práv).
4.3. Provozovatel neodpovídá za protiprávní úkony Objednavatele v souvislosti s dodaným obsahovým materiálem (porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodní firmě, autorských práv), obsahem v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy. .
4.4. Provozovatel je případně povinen odstranit protiprávní informace uložené Objednavatelem, dozví-li se o jejich protiprávnosti. Tyto kroky jsou následně účtovány objednavateli.
4.5. Webové stránky nesmí sloužit k rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení (spamu) nebo nevyžádaných sdělení obecně.
4.6. Objednavatel nesmí v rámci našich služeb šířit počítačové viry.

5. Plnění obsahu

5.1. Provozovatel není povinen vyplnit Objednavateli obsah webových stránek.

6. Vady a výpadky webhostingových služeb

6.1. Provozovatel nezodpovídá za vady a výpadky webhostingové služby dodané Objednavatelem.
6.2. Provozovatel nezodpovídá za výpadky webhostingové služby zajištěnou poskytovatelem webhostingových služeb.

7. Práva a povinnosti

7.1. Objednavatel je povinen se před zadáním objednávky seznámit s obsahem VOP.
7.2. Objednavatel souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn v průběhu poskytování služeb změnit své VOP bez povinnosti Objednavatele na tyto změny upozornit.
7.3. S osobními údaji Objednavatele je nakládáno plně v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb.
7.4. Údaje dodané Objednavatelem jsou Provozovatelem považovány za správné a platné.
7.5. Objednavatel nese odpovědnost za publikovaný obsah jeho webových stránek.
7.6. Provozovatel zodpovídá za vady a výpadky v době předání a zavazuje se k jejich odstranění.
7.7. Provozovatel si vyhrazuje právo uskutečnit krátkodobé přerušení v poskytování služby na nezbytně dlouhou dobu za účelem údržby, aktualizací a případných oprav prezentace.
7.8. Provozovatel si vyhrazuje právo dočasně přerušit či omezit poskytování služby v nezbytném rozsahu bez předchozího upozornění Objednavatele, je-li služba využívána v rozporu se smlouvou, objednávkou nebo při porušení závazků daných VOP.
7.9. Provozovatel si vyhrazuje právo poskytnout údaje nutné pro výkon díla třetím stranám – například při registraci domény, zřízení webhostingu atd.
7.10. Provozovatel si vyhrazuje právo upravit funkce a grafické provedení webových stránek v rámci funkčnosti, responzivity a správného zobrazení u materiálů dodaných ke zpracování Objednavatelem.
7.11. Provozovatel si vyhrazuje právo umístit informace o autorovi poskytovaných služeb (hotove-weby.cz) do spodní části internetových prezentací.
7.12. Všechny materiály a obsah na internetových stránkách jsou chráněny autorským právem a majetkem Provozovatele webových stránek. Je zakázáno kopírovat, reprodukovat, distribuovat, publikovat, vystavovat nebo přenášet jakoukoli část, vzhled či zdrojový nebo programový kód internetových stránek bez předchozího písemného souhlasu provozovatele. To platí i pro materiály a obsah poskytnuté třetími stranami, pokud nebylo jinak uvedeno. Provozovatel si vyhrazuje právo vynést žalobu a požadovat náhradu škody za jakékoliv neoprávněné použití nebo kopírování obsahu nebo materiálů ze stránek.
7.13. Provozovatel nezodpovídá za škodu způsobenou ztrátou nebo poškozením uložených dat.
7.14. Objednavatel se zavazuje, že nebude úmyslně zneužívat systém nebo jinak přetěžovat server.

8. Reference na Vaši prezentaci

8.1. Poskytovatel může uvést odkaz na vytvořené webové stránky uživatele pro svoji propagaci, například na webových stránkách poskytovatele, v tiskových informacích, či v jakékoliv jiné reklamní komunikaci.

9. Fakturace a platební podmínky

9.1. Faktury jsou vystavovány se splatností 3 až 7 dnů a zasílány v elektronické podobě na elektronickou adresu Objednavatele v den vystavení.
9.2. Objednavatel se zavazuje provádět platby nejpozději k datu splatnosti faktury nebo výzvy k platbě. Dnem platby se rozumí den připsání platby na účet Provozovatele.
9.3. V případě prodlení s platbou je Provozovatel oprávněn účtovat Objednavateli smluvní úrok z prodlení, jehož výše činí 9.75% z dlužné částky každý den.
9.4. Teprve po úplném uhrazení faktury a následné instalaci hotového webu vybrané z nabídky na webových stránkách hotove-weby.cz obdrží Objednavatel plné přístupy k webovým stránkám a k administraci služeb.
9.5. Objednavatel je povinen provést platbu dle pokynů vystavené faktury v přesné částce a označit ji uvedeným variabilním symbolem.
9.6. Provede-li Objednavatel platbu jinak než dle pokynů vystavené faktury, je povinen platbu doložit. V opačném případě může být závazek vůči Provozovateli považován za nesplněný.
9.7. V případě prodlení s platbou Objednavatele za roční údržbu a aktualizaci webových stránek je Provozovatel oprávněn zakázat užívání již předaných prvků, pozastavit přístup Objednavatele do správy webových stránek případně k jejich odstavení.

10. Porušení VOP Objednavatelem

10.1. Porušení některého z ustanovení těchto VOP nebo příslušné smlouvy Objednavatelem, může být důvodem k okamžitému přerušení poskytování služeb, odebrání obsahu na který se porušení VOP Objednavatelem vztahuje.
10.2. Při porušení některého z ustanovení těchto VOP se má za to, že Objednavatel odstoupil od příslušné smlouvy nebo objednávky. Zákazník ztrácí nárok na vrácení již zaplacené úhrady, resp. Provozovatel neztrácí nárok na úhradu za služby za celé fakturační období. Pro předcházení problémům se vznikem pohledávek definuje Provozovatel tento formální postup komunikace s neplatícím Objednavatelem:

Den splatnosti:
Upomínka e-mailem v den splatnosti.

3. den po splatnosti:
Upomínka telefonicky nebo pomocí SMS.

5. den po splatnosti:
Odpojení přístupu do administrace webových stránek.

7. den po splatnosti:
Odpojení webových stránek. Záloha obsahu webových stránek. Deaktivace webových stránek s manipulačním poplatkem 500,- Kč. Aktivace webových stránek s manipulačním poplatkem 500,- Kč.

30. den po splatnosti:
Objednavatel ztrácí jakékoli nároky na dílo Provozovatele.

11. Reklamace a odstoupení od smlouvy

11.1. Provozovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy ze zákonných důvodů, zejména pak v případě, jestliže je Objednavatel s placením záloh nebo splátek v prodlení větším než 3 dnů.
11.2. Provozovatel nezodpovídá za problémy respektive ušlý zisk, v případě závady ze strany hostingové společnosti, jako například nedostupnost serveru, zavirování, problémy vzniklé únikem dat atd.
11.3. V případě zjištění cizího zásahu do zdrojového kódu nebo nevhodného používání není Objednavatel oprávněn požadovat bezplatné odstranění závad. Toto zjištění není považováno jako porušení funkčnosti ze strany Provozovatele.
11.4. Reklamaci může uplatňovat pouze Objednavatel, tj. osoba, která provádí objednávku.
11.5. Odstoupením od smlouvy nebo stornování již předané objednávky vzniká Provozovateli nárok na úhradu instalace, registrací domény, nebo poskytnutí hostingu a náklady spojené se zprovozněním daného hotového webu ve výši 25 % z celkové částky.
11.6. Při porušení všeobecných podmínek, storno objednávky a odstoupení od smlouvy je Objednavateli přísně zakázáno užívání grafiky, obrázků, a prvků spojených s tímto dílem.

12. Prohlášení o ochraně osobních údajů

12.1. Respektujeme zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v podobě jeho aktuálního znění a dle toho i nakládáme s Vašimi údaji.
12.2. Veškerá data uchováváme pouze po dobu nutnou k jejich zpracování, a to pouze pokud je zpracování potřeba.
12.3. Vyhrazujeme si však právo tyto údaje poskytnout orgánům činným v soudním či jiném trestním řízení či šetření.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé objednávky či smlouvy.
13.2. Veškeré zde neuvedené vztahy smluvních stran se řídí dle platného zákoníku.
13.3. Objednavatel souhlasí s těmito obchodními podmínkami.
13.4. Provozovatel a Objednavatel se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zvláště pak prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě, jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2023.